***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

منابع آموزشی تکمیلی

منابع تکمیلی زیر جهت مطالعه برای مراحل مختلف مقاله نویسی پیشنهاد می شود:

مرحله 1: انجام پژوهش و طراحی مقاله

- برای آشنایی با انواع رویکردهای مختلف به پژوهش و برنامه ریزی برای مراحل مختلف یک پژوهش می توانید از فصل 1 و فصل 2 کتاب زیر استفاده کنید.

Bell, J. 2005. Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, health and social science. Berkshire: McGraw-Hill International.

- برای اینکه از موضوع تحقیق خود به یک سوال تحقیق مناسب برسید و بتوانید به درستی تحقیق خود را طراحی کنید،

مطالعه این کتاب به ویژه فصل 3 و 4  آن پیشنهاد می شود.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. 2003. The craft of research. Chicago: University of Chicago.

- برای آشنایی با اجزا و اصول کلی طراحی یک مقاله تجربی مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود.

Chiswick, M. 2004. Writing a research paper. Current Paediatrics, Vol. 14(No. 6): pp. 513-518.

مرحله 2: نگارش مقاله

- فصل دوم کتاب زیر به صورت خلاصه نکاتی را که در مورد نگارش هر کدام از بخشهای مقاله باید مد نظر قرار داد را توضیح می دهد.

Hartley, J. 2008. Academic writing and publishing: A practical handbook. New York: Routledge.

فصل 7 از کتاب زیر به صورت مفصل توضیح می دهد که چگونه یک پاراگراف را در مقاله علمی خودمان باید بنویسیم.

Henning, E., Gravett, S., & Rensburg, W. v. 2005. Finding your way in academic writing, second edition. Pretoria: Van Schaik Publishers.

فصل های 4 تا 6 کتاب زیر نحوه نگارش انواع مختلف پاراگراف ها را در مقالات علمی توضیح می دهد.

Zemach, D. E., & Rumisek, L. 2006. Academic writing from paragraph to essayHueber Max GmbH + Co. KG.

مرحله 3: انتخاب مجله و ویرایش مقاله

- فصل دوم کتاب زیر توضیح می دهد که چگونه مجله مناسبی را برای مقاله خودمان انتخاب کنیم.

Murray, R. 2009. Writing for academic journals. New York: McGraw-Hill International.

- فصل 10 کتاب زیر به شما آموزش می دهد که چگونه مقاله خودتان را به صورت علمی ویرایش کنید تا آماده ارسال به مجلات علمی باشد.

Henning, E., Gravett, S., & Rensburg, W. v. 2005. Finding your way in academic writing, second edition. Pretoria: Van Schaik Publishers.

مرحله 4: ارسال مقاله

- برای آشنایی با انواع سیستمهای ارسال مقاله می توانید به وب سایت مجله مورد نظر خود مراجعه نمایید و دستورالعمل ارسال مقاله را مطالعه نمایید.

مرحله 5: فرآیند داوری و بازنگری مقاله

فصل 9 کتاب زیر توضیح می دهد که چگونه به نظرات داوران و سردبیران پاسخ بدهیم و آنها را در مقاله خودمان اعمال کنیم.

Murray, R. 2009. Writing for academic journals. New York: McGraw-Hill International.

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.