***** با پر کردن فرم "نیازسنجی" در منوی اصلی، ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری رسانید *****

مطالب تفصیلی بسته آموزشی مقاله نویسی

فصل اول: مباني مقاله‌نويسي

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل اول
1-1-1معرفي فصل اول پيش از مقاله‌نويسي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و به چه نكاتي توجه كنيم؟ در اين درس مقدمات لازم براي مطالعه فصل اول در اختيار شما قرار مي‌گيرد.
1-1-2چگونه از بسته آموزشي بهتر استفاده كنيم ساختار فصل‌ها،المان‌هاي آموزشي و نحوه استفاده از آنها توضيح داده‌مي‌شود. المان‌هاي آموزشي شامل فيلم درس، مثال‌هاي آموزشي، الگوها، نكات مهم و منابع تكميلي است.
بخش دوم: چرايي و چيستي مقاله نويسي
1-2-1      چرا باید مقاله‌ بنويسيم؟ مهم ترين دلايل مقاله‌نويسي و چهار مساله‌اي كه براي انتخاب بهتر نوع مقاله و مجله بايد در نظر گرفته شود معرفي مي‌گردد.
1-2-2      نگارش آكادميك و ويژگي‌هاي آن در اين بخش با تفاوت نگارش آكادميك و غير آكادميك آشنا مي‌شويد. چهار ويژگي اساسي يك نگارش آكادميك عبارتند از روش‌مندي، مستدل بودن، ساختار خطي و منطقي و بسط دانش‌نظري.
1-2-3      سطوح مختلف نگارش آكادميك نگارش آكادميك در چهار سطح (كنفرانس داخلي، مجلات داخلي، كنفرانس بين‌المللي و مجلات بين‌المللي) تعريف مي‌شود. تفاوت هاي بين اين سطوح و معيارهاي مختلف ارزيابي انواع مختلف نگارش آكادميك (اعم از ISI، ICS، ضريب تاثير و ...) توضيح داده‌ مي‌شود.
1-2-4      مقالات آكادميك و انواع آن پنج نوع رايج مقاله آكادميك (مرورادبيات، تئوريك، تجربي، كاربردي و روش‌شناختي) با مثال معرفي‌‌ مي‌شود.
1-2-5      مجلات آكادميك و انواع آن با سلسله‌ مراتب داخلي مجلات آكادميك، نقش سردبير و داوران و فرآيند كلي مقاله در داخل يك مجله آكادميك آشنا مي‌شويم. همچنين انواع مجلات آكادميك (از نظر ميزان تخصصي یا تئوريك بودن و روش تحقيق غالب) معرفي مي‌شود.
بخش سوم: فرآيند مقاله‌نويسي از ابتدا تا انتها
1-3-1      گام‌هاي اصلي فرآيند مقاله نويسي شش گام اصلي كه در فرآيند مقاله‌نويسي می‌بایست طي شود معرفي مي‌گردد. اين گام‌ها عبارتند از انجام پژوهش، طراحي مقاله، نگارش مقاله، ويرايش مقاله، ارسال مقاله و فرآيند داوري و بازنگري مقاله.
1-3-2      چه بنويسيم، چگونه بنويسيم؟ در شش گام اصلي مقاله نويسي، همواره می‌بایست به سه اصل اساسي (وضوح، نوآوري و اقناع‌كردن) توجه كنيم. اين سه اصل بر اينكه "چه" بنويسيم و همچنین بر اينكه "چگونه" بنويسيم تاثير مي‌گذارد.
بخش چهارم: مروري بر فرآيند پژوهش
1-4-1      پژوهش چيست؟ (معرفي و مثال) به عنوان اولين گام مقاله نويسي، بايستي پژوهشي علمي و صحيح انجام دهيم. در اين درس، با يك مثال، فرآيند اصلي پژوهش معرفي مي‌شود.
1-4-2      چگونه موضوع تحقيق مناسبي را انتخاب كنيم؟ اولين مرحله از پژوهش انتخاب موضوع تحقيق مناسب است. پنج ويژگي‌ يك موضوع تحقيق مناسب معرفي و تكنيك‌هايي براي يافتن آن معرفي مي‌گردد.
1-4-3      مرور ادبيات، چرايي و چگونگي مرور ادبيات به عنوان دومين مرحله در فرآيند پژوهش معرفي مي‌شود و تكنيك‌هاي مختلفي كه براي يافتن منابع مرتبط، نحوه مطالعه، تحليل و نحوه نگارش مرور ادبيات لازم است، معرفي مي‌گردد.
1-4-4      انتخاب و طراحي سوال تحقيق يك پژوهش حول پاسخ به يك سوال تحقيق تعريف مي‌شود. در اين درس با ويژگي هاي يك سوال تحقيق خوب، انواع سوالات تحقيق و نيز تكنيك‌هاي تعريف سوال تحقيق مناسب آشنا مي‌شويد.
1-4-5      طراحي و روش تحقيق براي پاسخ به سوال تحقيق می‌بایست طراحي و روش‌ تحقيق مناسبی را انتخاب كنيم. اين درس اصول كلي طراحي و متدلوژي يك تحقيق را به اختصار معرفي مي‌نماید.
1-4-6      اجرا و تدوين تحقيق اجراي تحقيق مستلزم جمع آوري داده‌ها، تحليل آنها و تدوين يافته‌هاي پژوهش است. اين مرحله زمينه لازم براي استخراج مقاله از پژوهش انجام گرفته‌ را فراهم مي‌نماید.
بخش پنجم: اولين قدم عملي براي مقاله‌نويسي
1-5-1      يك برنامه‌عملي براي مقاله‌نويسي بدون يك برنامه دقيق و علمي نگارش مقاله به سرانجام نمي‌رسد. اين درس به شما كمك مي‌كند تا بر اساس آنچه كه در اين فصل آموختيد، برنامه عملي مناسبي را براي مقاله‌نويسي تدوين كنيد تا مبناي كار در فصول بعدي باشد.
 

 
فصل دوم: طراحي مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل دوم
2-1-1      اول طرح بعد اجرا! مقاله يك ساختار دارد و يك محتوا. اول مي‌بايست ساختار مقاله را طراحي كنيم. اين درس که مقدمه اي است بر فصل دوم، جايگاه طراحي مقاله را توضيح مي‌دهد.
بخش دوم: سه سوال كليدي پيش از طراحي مقاله
2-2-1      موضوع و ايده اصلي مقاله قبل از طراحي مقاله مي‌بايست به سه سوال كليدي پاسخ داد. اولين سوال اين است كه موضوع و ايده اصلي مقاله چيست (فريم‌كردن مقاله). در اين درس عملا ايده مقاله خود را انتخاب و شكل‌دهي مي‌كنيد.
2-2-2      متدلوژي مقاله سوال دوم قبل از طراحي مقاله انتخاب متدلوژي مقاله‌است. به كمك اين درس، متدلوژي مقاله خود را انتخاب و ارزيابي مي‌كنيد.
2-2-3      نوآوري مقاله هر مقاله مي‌بايست يك يافته‌ جديد به دردبخور (از نظر علمي و كاربردي) داشته‌باشد. اين درس به شما كمك مي‌‌كند كه عملا نوآوري مقاله خود را مشخص و مدون كنيد.
2-2-4      ارتباط و سازگاري بين سه سوال كليدي سه سوال كليدي فوق مي‌بايست با هم سازگار بوده و متناسب با مجله موردنظر باشند. مهمترين مسايلي كه براي حفظ اين سازگاري بايد مورد توجه قرار گيرند در اين درس معرفي شده و تمرين مي‌شوند.
بخش سوم: ساختار مقاله و اجزاي آن
2-3-1      معرفي ساختار استاندارد مقاله يك مقاله به صورت استاندارد از يك ساختار شش قسمتي برخوردار است (چكيده، مقدمه، مرور ادبيات، متدلوژي، داده‌ها و تحليل، بحث و نتيجه‌گيري). هر كدام از اين شش قسمت معرفي شده، جايگاه و هدف آن به همراه مثال‌هاي مختلف توضيح داده مي‌شود.
2-3-2      ارتباط بين اجزاي اصلي مقاله شش قسمت اصلي مقاله بايستي همديگر را پشتيباني كنند و به لحاظ محتوايي به هم مرتبط باشند. انواع ارتباط‌هاي بين بخش‌هاي مختلف يك مقاله توضيح داده شده و با مثال تبيين مي‌شود.
2-3-3      مثالي از يك مقاله الگو و اجزاي آن يافتن و ايده‌گرفتن از يك مقاله الگو در حوزه تخصصي‌مان يكي از تكنيك‌هاي كليدي براي افزايش كيفيت مقاله است. اين درس نحوه انتخاب يك مقاله الگو را آموزش مي‌دهد تا بتوانيد از آن در طراحي مقاله كمك بگيريد.
بخش چهارم: طراحي اجزاي مقاله
2-4-1      طراحي كل‌ به جزء (از موضوع تا پاراگراف) طراحي مقاله به صورت كل به جزء (از ايده اصلي مقاله تا سطح پاراگراف‌) صورت مي‌گيرد. اصول كلي اين طراحي و گام‌هاي آن معرفي شده و با مثال توضيح داده‌مي‌شود.
2-4-2      طراحي يك مقاله به صورت گام‌به‌گام با يك مثال و به صورت قدم به قدم، نحوه طراحي يك مقاله را تمرين نموده و اين كار را براي مقاله خودتان به صورت عملي اجرا مي‌كنيد.
بخش پنجم: ارزيابي و اصلاح طراحي مقاله
2-5-1      ارزيابي طراحي مقاله ساختار طراحي شده براي مقاله مي‌بايست پنج ويژگي داشته باشد: وضوح، كامل‌بودن، سازگاري، ترتيب منطقي و خطي، و نداشتن موارد اضافي. در اين درس ساختار طراحي شده مقاله خود را بر اساس اين ويژگي‌‌ها ارزيابي نموده و مثالهايي را تمرين مي کنيد.
2-5-2      تكنيك‌هاي اصلاح طراحي مقاله با چهار تكنيك (شفاف كردن، اضافه‌كردن، جابجاكردن و حذف كردن) ساختار مقاله خود را اصلاح مي‌‌نماييد.
2-5-3      نهايي كردن طراحي مقاله به صورت عملي به كمك آنچه كه در اين فصل آموختيد، طراحي مقاله خود را نهايي کرده و آنرا براي نگارش (فصل سوم) آماده مي‌كنيد.
 

 

 
فصل سوم: نگارش مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل سوم
3-1-1 مقدمه‌اي بر نگارش مقاله نگارش مقاله مي‌بايست مبتني بر طراحي مقاله باشد. اين درس مقدمه‌اي‌ست بر مباحث فصل سوم.
بخش دوم: اصول نگارش علمي
3-2-1      مخاطب‌محوري شش اصل اساسي كه پيش از نگارش يك مقاله مي بايست در نظر گرفته شود معرفي مي گردد. نخستين اصل توجه به مخاطب (داوران مجلات و خوانندگان مقالات) در نوشتن مقاله است.
3-2-2      وضوح نگارش آكادميك بايستي سراسر وضوح و سادگي باشد. اين مساله با مثال هاي متعدد توضيح داده‌ شده و تكنيك‌هاي آن تمرين مي‌شود.
3-2-3      انسجام، هماهنگي و توالي منطقي تك تك نوشته‌هاي يك مقاله مي‌بايست با هم هماهنگ باشند و بر اساس يك توالي منطقي ارايه شوند. تكنيك‌هاي حفظ انسجام و هماهنگي در نگارش مقاله معرفي شده و تمرين مي‌شوند.
3-2-4      علمي نوشتن تك تك مطالبي كه در يك مقاله مي‌نويسيم مي‌بايست به صورت علمي پشتيباني شوند. سه روش كليدي براي پشتيباني علمي مطالب معرفي شده و با مثال هايي تمرين مي‌شوند.
3-2-5      صحيح نوشتن متن مقاله مي‌بايست از نظر ديكته، گرامر و سبك نگارش، صحيح و منطبق بر رسم‌الخط مورد پذيرش مجلات علمي باشد. اين درس موارد كليدي صحيح نوشتن را معرفي كرده و با مثال هايي تبيين مي‌ شود.
3-2-6      اختصار آخرين اصل نگارش علمي اختصار است. اين درس به شما كمك مي‌كند تا با روشهاي حفظ تمركز و اختصار در نوشتن يك مقاله آشنا شويد.
بخش سوم: نوشتن پاراگراف و متن
3-3-1      پاراگراف و اصول كلي نگارش آن پاراگراف‌‌ها سنگ‌ِ بناي مقاله ما هستند. در اين درس اصولي كه در نوشتن يك پاراگراف مي‌بايست رعايت شود را آموزش مي‌دهد.
3-3-2      انواع سازماندهي پاراگراف يك پاراگراف مي‌بايست ساختاري منطقي و متناسب با محتواي آن پاراگراف داشته‌باشد. پنج سازماندهي استاندارد نگارش يك پاراگراف با مثال‌هاي مختلفي تمرين مي‌شود.
3-3-3      ارتباط بين پاراگراف‌ها هر پاراگراف مي‌بايست مثل يك حلقه زنجير، به پاراگراف‌هاي قبلي و بعدي مرتبط باشد. انواع ارتباط‌هاي بين پاراگراف‌ها و نحوه اعمال آنها در نگارش مقاله با مثال تمرين مي‌شود.
بخش چهارم: طراحي و نگارش عناصر تصويري
3-4-1      انواع عناصر تصويري و اصول استفاده از آنها عناصر تصويري در كنار پاراگراف‌ها متن يك مقاله را تشكيل مي‌دهند. با معرفي انواع عناصر تصويري كه در مقالات به كار‌ مي‌روند، با اصول طراحي و استفاده از عناصر تصويري آشنا مي‌شويد.
3-4-2      جدول جدول به عنوان پركاربردترين عنصر تصويري در مقالات علمي معرفي شده و تكنيك‌هاي طراحي و استفاده موثر از آن در مقاله‌نويسي توضيح داده مي‌شود.
3-4-3      نمودار نمودارها به عنوان عناصر تصويري رايج در مقالات علمي انواع متعددي دارند. اصول انتخاب و استفاده از آنها با مثالهاي مختلف توضيح داده مي‌شود.
3-4-4      شكل و ساير عناصر تصويري ساير عناصر تصويري مانند اشكال و نقشه‌ها نيز در مقالات علمي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين درس عناصر تصويري ياد شده را معرفي كرده و نكاتي كه در استفاده از آنها بايد رعايت شود را توضيح مي‌دهد.
بخش پنجم: نوشتن اجزاي مقاله
3-5-1      نوشتن مقدمه مقاله بر اساس اصول نگارش علمي و تكنيك‌هاي نگارش پاراگراف‌ها و عناصر تصويري، به نوشتن بخش‌هاي مقاله مي‌پردازيم. اولين بخش مقاله كه نوشته مي‌شود مقدمه است كه به صورت عملي با تكنيك‌هاي نگارش آن آشنا مي‌شويد.
3-5-2      نوشتن مرور ادبيات مقاله اين درس به معرفي مهم ترين مسايلي كه در نوشتن بخش مرور ادبيات مقاله بايستي رعايت شود مي‌پردازد و با مثال هايي آن را تبيين مي‌كند.
3-5-3      نوشتن متدلوژي مقاله داوران مجلات علمي حساسيت‌هاي ويژه‌اي در خصوص نحوه نگارش بخش متدلوژي مقاله دارند. اين حساسيت ها، معرفي شده و با مثال هايي تمرين مي‌شوند.
3-5-4      نوشتن يافته‌ها و تحليل مقاله در نوشتن بخش يافته‌ها و تحليل مقاله مي‌بايست اصول مختلفي (مانند تصريح، بيان دقيق، اجتناب از قضاوت) را رعايت نمود. تكنيك‌هاي مختلفي كه براي نوشتن اين بخش از مقاله لازم است معرفي شده و تمرين مي‌شوند.
3-5-5      نوشتن بحث و نتيجه‌گيري مقاله اين درس به شما كمك مي‌كند كه در نوشتن بخش بحث و نتيجه‌گيري موارد مورد توجه داوران را رعايت كنيد و از اشتباهات رايجي كه در نوشتن اين بخش از مقاله رخ مي‌دهد اجتناب نماييد.
3-5-6      نوشتن مراجع در نوشتن مراجع يك مقاله مي‌بايست به اصول ارجاعات علمي، موارد احتمالي سرقت ادبي و استانداردهاي ارجاع دهي توجه نمود. تكنيك‌ها و نرم‌افزارهايي كه براي نوشتن بخش مراجع به كارمي‌روند در اين درس معرفي مي‌شوند.
3-5-7      نوشتن چكيده مقاله بعد از نوشتن متن مقاله، سراغ نوشتن چكيده مي‌رويم. انواع مختلف نوشتن چكيده مقاله را با مثال هاي مختلف تمرين و تكنيك‌هاي لازم براي نگارش يك چكيده را فرا‌مي‌گيريد.
3-5-8      انتخاب و نوشتن عنوان و كلمات كليدي و مشخصات نويسندگان در اين درس با اصول انتخاب عنوان و كلمات كليدي يك مقاله آشنا مي‌شويد و با مثال هايي از نحوه نوشتن مشخصات نويسندگان و نكاتي كه در اين رابطه بايد رعايت كنيد آشنا مي‌شويد.
3-5-9      نوشتن ساير اجزاي مقاله نوشتن ساير اجزاي يك مقاله (ضمايم، تقدير و تشكر و بيوگرافي نويسندگان) را در اين درس فرا مي‌گيريد.
بخش ششم: تكنيك‌هاي عملي نگارش مقاله
3-6-1      انگليسي بنويسيم نگارش مقالات به زبان انگليسي ملاحظات ويژه‌اي دارند. مهم ترين اين موارد و نحوه اعمال آنها را در اين درس معرفي مي‌كنيم.
3-6-2      بنويسيم و از آن لذت ببريم نوشتن مقاله يك فرآيند يادگيري عملي‌ست. هرچه بيشتر بنويسيم، راحت‌تر و بهتر مي‌نويسيم، به شرطي كه اصول و تكنيك‌هاي مطرح شده در اين درس را به خوبي رعايت كنيم.
 

 
فصل چهارم: ويرايش مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل چهارم
4-1-1      پيش از ويرايش مقاله اين درس که مقدمه است بر فصل چهار، به شما كمك مي‌كند تا با جايگاه ويرايش مقاله آشنا شويد و فرآيند كلي ويرايش مقاله را فرابگيريد.
بخش دوم: چرايي و چيستي ويرايش مقاله
4-2-1      چرا مقاله را ويرايش مي‌كنيم؟ ضرورت ويرايش مقاله، مخصوصا از منظر سردبير مجلات و داوران يك مجله مورد بحث قرار مي‌گيرد. همچنين توضيح مي‌دهيم كه تا كجا بايد ويرايش يك مقاله را ادامه دهيم.
4-2-2      انتخاب و آشنايي با مجله مناسب مجله‌اي كه براي ارسال مقاله خودمان انتخاب مي‌كنيم تاثير كليدي بر ويرايش محتوا و نگارش مقاله دارد. در اين درس با تكنيك‌هاي شناخت دقيق مجله و تطبيق مقاله با مجله آشنا شده و مي آموزيد تا بر اساس چهار معيار، مجله مناسب خود را انتخاب كنيد.
بخش سوم: ابزارهاي ويرايش مقاله
4-3-1      ليست ويرايش سه ابزار كليدي كه بايستي به صورت همزمان در ويرايش مقاله استفاده شوند معرفي شده و به صورت مشخص به اولين ابزار، يعني ليست ويرايش مقاله مي‌پردازيم. در اين درس، عملا  ليست ويرايش مقاله خود را طراحي كرده و آن را تكميل مي‌كنيد.
4-3-2      ارايه براي خود و ديگران بدون تعامل و بازخورد گرفتن از خود و ديگران ويرايش مقاله امكان‌پذير نيست. تكنيك‌هاي ارايه و تعاملي كه براي ويرايش مقاله به كمك ما مي‌آيند در اين درس معرفي مي‌شوند.
4-3-3      ابزارهاي نرم‌افزاري ويرايش نرم‌افزارهاي نگارش مقاله مانند MS-Word و نرم‌افزارهاي مديريت فايل ها و مديريت ارجاعات براي ويرايش مقاله حياتي هستند. تكنيك‌هاي كليدي استفاده از اين ابزارها براي ويرايش مقاله را معرفي مي‌كنيم و مثال مي‌زنيم.
بخش چهارم: ويرايش محتواي مقاله
4-4-1      اختلاف نظر ما و داوران! در ويرايش محتواي مقاله، مي‌بايست از منظر داوران مجلات علمي به مقاله نگاه كنيم. اين درس مهم ترين اختلاف نظرهايي كه نويسندگان تازه‌كار مقالات با داوران مجلات علمي دارند را توضيح داده و مي‌آموزد که چگونه اين اختلاف نظرها را مي‌‌بايست در ويرايش محتواي مقاله خود اعمال كنيم.
4-4-2      فرآيند ويرايش محتوايي دو دسته ويرايش محتوايي (در ساختار مقاله و در محتواي هر بخش از مقاله) بايستي به ترتيب و با توجه به اصول كلي نگارش مقاله اعمال شوند. اين مساله با مثالي تمرين مي‌شود.
بخش پنجم: ويرايش نگارش مقاله
4-5-1      ويرايش نرم‌افزاري استفاده از نرم‌افزارهاي نگارش مقاله (مانند MS-Word) و نرم‌افزارهاي ارجاع دهي به ما كمك مي‌كند تا به صورت سريع و دقيق ايرادات املايي، انشايي و سبك‌نگارش مقاله خودمان را اصلاح كنيم. علاوه بر اين، اين نرم‌افزارها به ما كمك مي‌كنند تا مقاله خود را بر اساس رسم‌الخط و فرمت مجله مورد نظر تهيه كنيم.
4-5-2      ويرايش دستي به دلايلي متعدد، ويرايش نرم‌افزاري يك مقاله كافي‌نيست. هميشه مي‌بايست به صورت دستي يك سري ويرايش‌ها را انجام دهيم و سپس آن ها را به صورت نرم‌‌افزاري اعمال كنيم.
بخش ششم: نهايي كردن متن مقاله
4-6-1      نهايي كردن متن مقاله دقيقا قبل از ارسال يك مقاله، بايستي در صورت نياز از خدمات يك ويراستار حرفه‌اي استفاده كنيم و از تطابق كامل مقاله با رسم‌الخط و استانداردهاي مجله مورد نظر مطمئن شويم. در صورت نياز براي نهايي كردن مقاله ممكن است لازم باشد كه به مراحل قبلي ويرايش مقاله برگرديم.
 

 
فصل پنجم: ارسال و بازنگري مقاله

عنوان توضيح
بخش اول: معرفي فصل پنجم
5-1-1      ارسال و بازنگري مقاله فرآيند ارسال مقاله و نيز فرآيند داوري و بازنگري مقاله معرفي مي‌شود و مقدمات لازم براي مطالعه فصل پنجم ارايه مي‌گردد.
بخش دوم: ارسال مقاله
5-2-1      فرآيند ارسال مقاله چهار مرحله ارسال يك مقاله معرفي شده با مثالهاي مختلف اين مراحل را توضيح مي‌دهيم.
5-2-2      اصول ارسال مقاله چهار اصل ارسال مقاله (اصالت، انحصار، كامل‌بودن و بي‌نشان بودن) را معرفي كرده و نحوه اعمال آنها را با مثالهايي تمرين مي‌كنيم.
5-2-3      آنچه  كه بايد ارسال كنيم در اين درس، موارد مختلفي كه در ارتباط با اصل مقاله، نويسندگان مقاله، و سردبير بايستي به مجله ارسال شود و نحوه تهيه آنها آموزش داده‌‌مي‌شود.
5-2-4      انواع سيستمهاي ارسال مقاله سه سيستم ارسال مقاله (دستي، ايميلي و آنلاين) و نحوه ارسال مقاله در هر سيستم به صورت عملي آموزش داده‌مي‌شود.
5-2-5      ملاحظات عملي ارسال مقاله اين درس به معرفي نكات كاربردي مهمي در خصوص زمان‌بندي ارسال مقاله، نحوه پيگيري مقاله و تعامل با مجلات علمي مي‌پردازد.
بخش سوم: داوري و بازنگري مقاله
5-3-1      فرآيند داوري و بازنگري مقاله پنج مرحله‌اي كه در فرآيند داوري و بازنگري يك مقاله بايستي به صورت رفت و برگشتي اجرا شوند معرفي مي‌شوند.
5-3-2      نامه تصميم سردبير و تفسير آن تصميم نهايي در خصوص مقاله ما را سردبير مجله مي‌گيرد. در اين درس به نحوه تفسير نامه سردبير مجله و پاسخ‌دادن به آن مي‌پردازيم.
5-3-3      درك و تفسير نظرات داوران كليد موفقيت مقاله ما در فرآيند داوري درك و تفسير صحيح نظرات داورارن است. در اين درس تكنيك‌هاي تفسير نظر داوران و دسته‌بندي اين نظرات و تحليل آنها را آموزش مي‌بينيم.
5-3-4      اعمال نظرات داوران در اعمال نظرات داوران چهار حالت ممكن است پيش بيايد (موافقت كامل، موافقت نسبي، عدم لزوم اعمال، مخالفت). نحوه اعمال اين چهار حالت را با مثالهاي مختلفي تمرين مي‌كنيم.
5-3-5      ارسال مجدد مقاله و پيگيري براي ارسال مجدد مقاله به فرآيند داوري بايستي علاوه بر متن بازنگري‌شده مقاله، آيتم‌هاي مختلفي تهيه و ارسال شود. نحوه تهيه اين آيتم‌ها و ارسال آنها آموزش داده مي‌شود.
 

 
 

  1. خرید بسته آموزش مقاله نویسی با یک تماس
  2. خرید کتاب آموزش مقاله نویسی با یک تماس

 جهت تهیه بسته آموزش مقاله نویسی با قیمت 69000 تومان می توانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره  30-66498929 تماس حاصل نموده و بسته را سفارش دهید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری بسته را خریداری نمایید.

 جهت تهیه کتاب 25 اصل اساسی مقاله نویسی با قیمت 8000 تومان می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

  • با شماره 30-66498929 تماس گرفته و پس از سفارش کتاب خود را از طریق پست دریافت نمایید.
  • با مراجعه به آدرس تهران، میدان انقلاب، بین خ فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1474، ط اول، انتشارات کتابخانه فرهنگ، به صورت حضوری کتاب را خریداری نمایید.